Historia Spółki

Spółka została zawiązana w dniu 22 października 2013 r. aktem notarialnym objętym protokołem rep. A nr 34317/2013 r., jako spółka komandytowo-akcyjna działająca pod firmą: WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CORYLUS Spółka Komandytowo-Akcyjna.

Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, w dniu 13 listopada 2013 r., pod numerem KRS: 0000485197.

W dniu 15 grudnia 2014 r. została zawarta umowa, na mocy której ogół praw i obowiązków dotychczasowego komplementariusza Spółki, tj. WIKANA PROPERTY Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000442834), został przeniesiony na: WIKANA MERITUM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000534821).

W ślad za powyższym nastąpiła zmiana firmy Spółki na aktualną, tj. WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CORYLUS Spółka Komandytowo-Akcyjna, którą to zmianę właściwy sąd rejestrowy zarejestrował z dniem 2 lutego 2015 r.