IV WEZWANIE

Komplementariusz Spółki wzywa do złożenia dokumentów akcji Spółki, w celu ich dematerializacji.

Wezwanie 4/5.

MSiG Nr 248 (6138) z 21 grudnia 2020 r.