I wezwanie

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Komplementariusz Spółki WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CORYLUS Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000485197, mając na uwadze treść art. 15 i 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, w godz. 8-16.

MSiG Nr 190 (6080) z 29 września 2020 r.