EMISJE OBLIGACJI

Seria B:

Podstawowe informacje o obligacjach: Odsetkowe, zabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela
Data emisji: 16 października 2015 r.
Liczba obligacji wyemitowanych w ramach serii: 22 000
Wartość nominalna 1 obligacji: 1 000 PLN
Cena emisyjna 1 obligacji: 1 000 PLN
Łączna wartość emisji: 22 000 000 PLN
Oprocentowanie: Stałe; odsetki wypłacane w okresach kwartalnych
Data wykupu: 31 grudnia 2020 r.
Cel emisji obligacji: – wykup obligacji Spółki serii A,
– udzielenie pożyczek wybranym spółkom z grupy kapitałowej WIKANA;
Sposób oferowania obligacji: Oferta prywatna