DLA AKCJONARIUSZY

100% akcji Spółki przy zawiązaniu objęła spółka pod firmą: WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000144421).

W dniu 30 października 2015 r. 50% akcji Spółki zostało przewłaszczonych na zabezpieczenie wierzytelności obligatariusza w związku z dokonaną przez Spółkę emisją obligacji serii B.