O SPÓŁCE

Firma, pod którą działa Spółka: WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CORYLUS Spółka Komandytowo-Akcyjna
Skrócona nazwa firmy: WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CORYLUS S.K.A.
Kraj: Polska
Siedziba: Lublin
Adres: ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin
Jednostka dominująca: WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000144421)
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000485197
NIP: 7123282347
REGON: 061620100
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
Seria i liczba akcji: Seria A, 50 000 sztuk
Wartość nominalna 1 akcji: 1,00 zł
Reprezentowana przez (jedyny komplementariusz): WIKANA MERITUM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000534821)
Czas trwania Spółki: Nieograniczony
Teren działania Spółki: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw, w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa
Przeważająca działalność Spółki wg PKD: 4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Spółka pełni funkcję komandytariusza dla: WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BETA Sp.k. z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000642968)